Odpolední stacionář je po ambulantní formě práce s rodinou druhým stupněm péče o klienta jak ve smyslu její intenzity, tak i z časového hlediska. Zajišťuje péči o klienta v čase mimo školní výuku. Odpolední stacionář je odborná preventivní služba v oblasti volnočasových a výchovně-vzdělávacích aktivit, které jsou směřovány na osobnostní problémy dítěte, zejména v jeho chování a prožívání.

Z hlediska organizace je stacionář součástí rozšířené ambulance – jednotky intenzivní práce s rodinou. Práce s klientem zde probíhá na základě úzké spolupráce s ambulantním pracovištěm v oblasti vzájemné výměny informací o průběhu preventivního působení na klienta. Služba je také zaměřena na pomoc při plnění jeho zakázek, individuálního vzdělávacího plánu a posílení potřebných osobních kompetencí klienta.

Docházka: odpolední stacionář probíhá od pondělí do čtvrtka v jednotném čase od 13.30 do 18.30 hodin.

Kapacita: 4-5 dětí na jedno odpoledne

Co nabízíme:

  • pomáháme klientům k získání sociálních a režimových návyků v bezpečném prostředí
  • učíme děti učit se
  • snažíme se formou vhodně zvolených aktivit odpoutávat klienta od dosavadních nežádoucích sociálních vazeb (nevhodná parta, kamarádi)
  • poskytujeme podnětné prostředí a řízenou náplň doposud bezprizorně tráveného času
  • řešíme nejaktuálnější těžkosti klienta a dítě ani nemusí opouštět rodinné prostředí
  • spolupracujeme s rodiči klienta dle jejich motivace, přání a potřeby
  • nabízíme individuální a skupinovou terapeutickou péči
  • jsme prostředníkem mezi ambulantní a internátní formou pomoci
  • nabízíme možnost práce s klientem, který nechce pobytovou nebo celodenní péči
  • u vybraných klientů umožňujeme pozvolný přechod z pobytové formy péče do běžného života

Náplní výchovně-vzdělávacího procesu stacionáře jsou organizované činnosti dětí s možností svobodného výběru nabízených aktivit. V odpoledním programu bývá pravidelně začleňována i příprava na vyučování, kde si děti mohou vypracovávat domácí úkoly nebo doplnit chybějící informace z učiva. V případě zájmu jsou přezkoušeni z prostudované látky. Nechybí ani činnosti ve výtvarné, umělecké, pracovní či sportovní oblasti. Podle schopností, zaměření zájmů klientů a prostorových možností stacionáře je připravován skupinový program na celé odpoledne.