Oddělení celodenní péče zajišťuje službu každodenní preventivně výchovné docházky, která trvá zpravidla 6–8 týdnů a realizuje se na doporučení našeho ambulantního oddělení. Docházka do střediska se uskutečňuje v průběhu pondělí až pátek. Děti docházejí do střediska na dopolední vyučování a odpolední volnočasové aktivity, kde je zabezpečena i školní příprava. Docházka do oddělení celodenní péče je dobrovolná a klient by měl být opět co nejvíce motivován. Uzavírá se pouze dohoda se zákonnými zástupci klienta a dítě se po ukončení pobytu vrací zpátky do rodiny.

Kapacita: 6-8 klientů | Noví klienti jsou nabíráni většinou v dvouměsíčních intervalech.

Provoz: nepřetržitě během školního roku

Hrazení pobytu: platba za proviant:

děti do 10 let 47 Kč/den | do 15 let 49,50 Kč/den | nad 15 let 54,50 Kč/den

Během docházky poskytujeme stravování typu: oběd, svačina, večeře.

Přistoupí-li se k docházce na celodenní oddělení, je zde předpoklad, že ambulantní péče u daného klienta nemusí být nejvhodnějším řešením jeho současné situace. Přednosti docházky spočívají zejména v:

 • intenzivnější možnosti působení na klienta,
 • snadnějším poskytování okamžité zpětné vazby,
 • dočasném zamezení negativního vlivu na dítě a vytržení klienta z jeho mnohdy nefungujícího prostředí,
 • možnosti prožitku korektivních zkušeností,
 • snadnějším nácviku žádoucích sociálních rolí.

Hlavní nabízená náplň:

 1. 1/ vzdělávací:
  • výuka probíhá ve třídách s nižším počtem žáků (max. 6-8)
  • klienti se učí podle vlastního výchovně vzdělávacího plánu
  • svěřenci jsou během pobytu zkoušeni a dostávají známky
  • v odpoledním programu je akcentován trénink každodenní, pravidelné školní přípravy

  Uvedené činnosti jsou pod neustálým dohledem a korekcí kvalifikovaných pedagogů.

 2. 2/ volnočasové, kde se snažíme dětem smysluplně vyplnit čas pomocí následujících aktivit:
  • sportovní aktivity (cyklistika, turistika, pohybové aktivity a hry, míčové hry venku i v tělocvičně)
  • volitelné kroužky (stolní tenis, kulečník, stolní fotbálek, keramika, žonglování, vytváření modelů aj.)

  Všechny uvedené aktivity probíhají pod metodickým dohledem odborných pracovníků SVP.

 3. 3/ odborné:
  • spolupráce s rodinou, školou a dalšími institucemi (pracovníci sociálního odboru péče o dítě, policie, soudy)
  • skupinová a individuální terapie
  • nácvik sociálních dovedností a interakcí

  Ve své činnosti využíváme režimové, pro děti a mládež jasně čitelné prvky práce spojené se systémem výhod, vytváříme pravidelný režim dne.

Odborný tým:

 • vedoucí SVP
 • učitelé
 • speciální pedagogové
 • psychologové
 • sociální pracovnice
 • asistent pedagoga
 • odborní vychovatelé